Den nye globale adventureguidestandard identificerer fem kernekompetencer, som adventureguider skal opfylde. Disse kompetencer er en videreudvikling af to standarder udviklet i samarbejdet med den international organisation for standardisering - ISO.

1. Tekniske kompetencer
2. Førstehjælp og medicin i vildmarken
3. Kundeservice og gruppeledelse
4. Formidling af natur- og kulturhistorie
5. Bæredygtighed

I det følgende opsummeres de udvidede beskrivelser af disse fem færdighedsområder.

1. Tekniske kompetencer

Guider skal besidde den nødvendige tekniske kunnen til at gennemføre en oplevelse, herunder opdaterede, tilgængelige certifikater der sikrer, at en aktivitet kan gennemføres sikkert på en kommerciel tur.

Guider skal anvende den pågældende virksomheds sikkerhedsprocedurer for relevante lokaliteter og aktiviteter.

Guider skal have opdateret uddannelse og relevante licenser til udstyr og køretøjer / fartøjer anvendt i forbindelse med aktiviteten.

2. Førstehjælp og medicin i vildmarken

Guider bør have et medicinsk certifikat der sikrer, at de kan give hjælp i felten indtil yderligere hjælp kan tilvejebringes. Den mest relevante uddannelse afhænger af regionale behov og typen af aktivitet.

Eksempler på certifikater er Standard First Aid & CPR, Wilderness First Aid & CPR, Wilderness First Responder og Wilderness EMT.

3. Kundeservice og gruppeledelse

Adventure guider skal kunne skabe en balance mellem servicelevering og adventure aktiviteters sikkerhedsbehov, og er ansvarlig for relationsplejen mellem gæster og lokalbefolkning bl.a. gennem beherskelse af sprog og interkulturel kommunikation.

Guider skal uddannes med fokus på kundeservice og skal evne:

●    at agere respektfuldt og tolerant,
●    at forstå gæsters fysiske formåen i forhold til de planlagte aktiviteter,
●    at tage imod kritik og håndtere konflikter kommunikativt og inddragende,
●    at kommunikere med lokale serviceled og mediere i konflikter med disse,
●    at anvende relevante procedurer for håndtering af medicinske problemer, ulykker og andre uforudsete hændelser i henhold til turoperatørens gældende forskrifter.

Guider skal samtidig kunne:

●    monitorere den enkelte gæsts velbefindende,
●    lede gruppen med opmærksomhed på gæsternes forskellige færdighedsniveauer,
●    forstå gæsternes forskellige forventninger til turen,
●    håndtere gruppens interne dynamik.

Guider skal desuden være stærke til både verbal og non-verbal kommunikation og de skal evne at give klare anvisninger så aktiviteten kan gennemføres forståeligt og sikkert. Samtidig skal de tydeligt kommunikere turoperatørens forventninger til gæsternes færdighedsniveau før turen indledes.

4. Formidling af natur- og kulturhistorie

En adventure guide forventes at have indgående kendskab til relevant og opdateret viden omkring bl.a. naturhistorie, aktuelle begivenheder og kulturarv relateret til en specifik oplevelse.

Det er med andre ord ikke nok at kende til fakta og statistik - man skal også kunne kommunikere effektivt. Derfor bør guider fokusere på at have dybere viden omkring en række videnselementer på en destination, både kulturelle og stedsbundne, og guiden skal kunne tilpasse sig gæsternes vidensinteresser undervejs.

Guidens viden skal ikke kun kommunikeres under særlige forhold på en tur. Guiden skal kunne aktivere viden i en lang række uformelle sammenhænge, så indholdet bliver let tilgængeligt og spiseligt for gæsterne (denne teknik kaldes på engelsk “interpretation”).

Guider skal have kendskab til og kunne formidle lokal historie og kultur på en respektfuld og præcis måde uden forudindtagede holdninger, og guiden skal evne at inddrage lokalbefolkningen respektfuldt og autentisk.

Guider skal desuden hjælpe gæster med at forstå og følge skikke i de lokalsamfund turen besøger, og guiden skal kunne kommunikere med passende sprogbrug i lokalsamfundet og når lokalsamfundet omtales.

Guider skal kommunikere på en engagerende, inspirerende og forståelig måde, der samtidig er følsom overfor gæsternes interesser og vidensniveauer, og viden bør opdeles tematisk og emnemæssigt under tydelige hovedhistorier, så det er overskueligt for gæsten at forså i en bredere sammenhæng.

5. Bæredygtighed

Måden hvorpå en guide interagerer med lokale partnere, formidler kulturel viden, minimerer miljømæssige påvirkninger og anvender bæredygtige praksisser sammen med gæsterne er medvirkende til at skabe en stærkt positiv oplevelse for gæsten der er bæredygtigt funderet.

Guider skal uddannes i principperne for og implementeringen af Leave No Trace - Efterlad Ingen Spor filosofien på en måde, der er relevant for destinationen og lokaliteten. Disse er defineret af The Leave No Trace Center for Outdoor Ethics på www.lnt.org

Derudover bør guider anvende principperne fra Beyond Leave No Trace:

●    Lær mere om de steder du besøger
●    Køb kun det udstyr og tøj, som du har brug for
●    Tag vare på det udstyr og tøj, som du har
●    Træf bevidste forbrugervalg, når du køber mad, udstyr og tøj
●    Minimér din produktion af affald
●    Reducér dit energiforbrug
●    Bidrag aktivt til bevarelsen og genopbygningen af de steder, som du besøger

Guider bør også have kendskab til og følge principperne beskrevet af The International Ecotourism Society på ecotourism.org:

●    Minimere fysiske, sociale, adfærdsmæssige og psykologiske påvirkninger på destinationen
●    Etablere miljømæssig og kulturel opmærksomhed og respekt
●    Give både gæster og værter positive oplevelser
●    Skabe direkte økonomiske fordele for bevaringsarbejde
●    Give gæsterne mindeværdige oplevelser, der samtidig øger deres følsomhed overfor værtslandets politiske, miljømæssige og sociale forhold
●    Anerkende indfødte befolkningers rettigheder og trosretninger i de områder, hvor guiden opererer, og arbejde for at øge empowerment af involverede grupper.

Derudover bør guider have kendskab til og aktivt anvende principper fra ATTAs værdigrundlag, herunder maksimeringen af sociale og økonomiske fordele for lokalsamfund, kulturarv og miljø samt minimeringen af negative påvirkninger for alle disse.

Som en sidste ting forventes det, at guider er opmærksomme på ikke at bidrage til illegale eller uetiske aktiviteter, at sikre børns beskyttelse fra negative påvirkninger fra turismen og at involverede salgsled på destination ikke indgår i sådanne aktiviteter.