En undtagelsesbestemmelse i den nye lov om markedsføring og mærkning betyder, at turisterhvervet kun i begrænset omfang bliver påvirket af nye sprogkrav til markedsføring af produkter.

Naalakkersuisut har i januar 2015 haft den nye lov om markedsføring og mærkning til offentlig høring. Loven er endnu ikke vedtaget, men den forventes at indgå på Inatsisartuts forårssamling 2015, og i den forbindelse har der fra en række interessenter i turisterhvervet været rejst spørgsmål omkring lovens anvendelse i branchen.

Visit Greenland har været i dialog med Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel om de potentielle konsekvenser, som forskellige turistaktører har udtrykt bekymring omkring.

Selvom loven som helhed tydeliggør en stramning af kravene til markedsføring i det offentlige rum, så er der i i lovens §8 stk. 4 en mulighed i bl.a. turisterhvervet for at anvende en lempelse af reglerne, og dette vil være relevant for mange af erhvervets aktører og interessenter.

Paragraf 8 lyder:

“§ 8. Reklamering, skiltning og markedsføring i det offentlige rum skal ske på grønlandsk, jf. dog stk.2-5. Markedsføring kan som supplement ske på andre sprog.”

Hertil er knyttet en undtagelsesbestemmelse i § 8, stk.4, og det er den, der er afgørende for turisterhvervets implementering af markedsføringsloven:

“Stk. 4. Sprogkravet i stk. 1 gælder ikke, når markedsføringen sker under omstændigheder, hvor sprogkravet ikke uden uforholdsmæssigt store vanskeligheder vil kunne efterleves, eller hvor det er naturligt at andre sprog anvendes.”

Dette betyder helt konkret, at det i første omgang er den erhvervsdrivende selv, der vurderer, om den sammenhæng, som virksomhedens markedsføring indgår i, mest naturligt foregår på andre sprog end eksempelvis grønlandsk. Dog skal man som erhvervsdrivende være opmærksom på, at hvis man offentligt markedsfører til lokale kunder, så vil § 8 stk. 4 formentlig ikke kunne anvendes.

Derudover fremgår det af bemærkningerne til loven under samme paragraf, at sprogkravet ikke er gældende i virksomhedens egne lokaler. Man kan med andre ord bruge de sprog man vil i egne lokaler, uanset hvilken virksomhedstype der er tale om.

Har du som turistaktør yderligere spørgsmål til lovens konsekvenser for erhvervet, så er du velkommen til at kontakte Visit Greenland på info@greenland.com.